Zasady i warunki sprzedaży

Zasady i warunki sprzedaży

REGULAMIN

Zasady i warunki sprzedaży

definicje

1. INTERPRETACJA

1.1. Definicje zawarte w niniejszej klauzuli mają zastosowanie w warunkach określonych w

niniejszym dokumencie: Firma: Central European Stone Trade Enterprises Kft. Síedzoba firmy:

1012 Budapest, Márvány u. 17. Urząd: 3300 Eger, Kistályai út 34. VAT ID: 12239856241

Numer rejestracyjny firmy: 0109170422. Firma zarejestrowana w Sądzie Rejestrowym

Trybunału Konstytucyjnego w Budapeszcie, Węgry pod numerem 01-09-170422

Tabela dostawy: tablica definiująca czas dostawy, koszty i opcje w zależności od kraju

dostawy. Tabele dostawy mogą być wyświetlane na naszej stronie internetowej i mogą ulec

zmianie bez powiadomienia.

UE oznacza Unię Europejską.

Siły Wyższe: mają znaczenie określone w pkt 13.

Towary: produkty, które sprzedajemy, jak określono w Zamówieniu.

Zamówienie: zamówienie Towaru.

Potwierdzenie zamówienia: szerzej określone w pkt 2.6.

Czas zamówienia: okres rozpoczynający się w momencie złożenia pierwszego zamówienie, a

kończący na zamknięciu ostateniego zamówienia jak wyszczególniono w naszej Tabeli Czasu Zamówienia

ustalonej dla kraju, do którego zamówienie zostanie dostarczone.

Tabela Czasu Zamówienie: tabela definiująca okres możliwości złożenia zamówień na wspólną przesyłkę do

danego kraju. Czas Zamówienia dla danego kraju można sprawdzić na naszej stronie internetowej.

Zmiany w Tabeli mogą nastąpić bez wcześniejszego ostrzeżenia.

Polityka prywatności: polityka prywatności spółki w odniesieniu do

wszelkich informacji umieszczanych na witrynie internetowej lub/ i przy zamówieniach w celu poinformowania

użytkowników o tym, jakie dane osobowe są o nich zbierane i jak będą wykorzystywane.

Terminy: warunki określone w niniejszym dokumencie.

Procedury i zasady gier telewizyjnych: Procedury i zasady spółki rządzące

w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej w mediach oraz z telewizji,

które to zasady i procedury można znaleźć na naszej stronie internetowej lub otrzymać od spółki na

żądanie.

My, my i / lub nasz: Spółka.

Pisząc lub pisemny: obejmuje faksy i emaile.

Ty (wy) i / lub twój (wasz): osoba składająca zamówienia.

1.2. Nagłówki nie mają wpływu na interpretację tych pojęć.

1.3. Odniesienia do "klauzula" dotyczą odpowiednich ponumerowanych klauzuli

w tych warunkach.

2. PODSTAWA SPRZEDAŻY

2.1. Warunki te kolejno określają całość porozumienia między nami a wami w procesie

sprzedaży towarów. Proszę sprawdź, czy szczegóły w Warunkach lub na zleceniech są

kompletne i dokładne, zanim zdecydujesz się na umowę. Jeśli uważasz, że jest błąd lub

zaniechanie w tych dokumentach, prosimy o natychmiastowy kontakt. Do wszelkich zmian

warunków lub przekazu, na które zgodzicie się, będą upoważnieni nasi pracownicy i agenci.

Wiążące będą tylko wtedy, gdy będzie to potwierdzone formą pisemną. Ponosimy odpowiedzialność za

wypowiedzi i oświadczenia przedstawione przez naszych autoryzowanych pracowników i

agentów, które są złożone w formie pisemnej. Należy upewnić się, że można przeczytać i

zrozumieć niniejsze Warunki przed złożeniem zamówienia, ponieważ będzie z nimi związana

umowa, która powstaje między nami, zgodnie z punktem 2.5.

2.2. Wszelkie próbki, rysunki lub reklamy, które wystawiamy, produkowane są wyłącznie w celu

przybliżenia Tobie wyglądu i zastosowania opisywanych Towaru. W szczególności:2.2.1.

gdy cytowane są ciężary metali lub ciężary carat, są to wyśrodkowane opisy dla ogólnie wszystkich

produktów w tym projekcie;

2.2.2. gdzie oferujemy pierścienie w różnych rozmiarach, waga będzie średnią dla

wszystkich elementów we wszystkich rozmiarach;

2.2.3. gdzie element jest ręcznie wykonany, różnica pomiędzy średnią

a każdą sztuką w rzeczywistości może wzrosnąć;

2.2.4. w przemyśle jubilerskim wiele kamieni przechodzi pewne formy obróbki w celu

poprawienia ich wyglądu, trwałości. Dlatego należy założyć, że każdy kamień, który u nas kupujesz

mógł przejść taką obróbkę. Aby uzyskać więcej informacji o typowych obróbkach, możesz skorzystać

z dodatkowych informacji na naszej stronie internetowej;

2.2.5. podczas gdy naszym celem jest rzetelne zapewnienia na temat pochodzenia wszystkich

kamieni szlachetnych, nie zawsze możemy to zagwarantować, gdyż przy tak

dużej ilości otrzymywanych kamieni, czasem sami nie dostajemy pewności.

2.3. Jeżeli którykolwiek z tych warunków jest niezgodny, z którymś z warunków podczas samego zamówienia,

to ten warunek podczas zamówienia będzie rozstrzygający.

2.4. Zamówienie jest wiążące do zawarcia przez przez Ciebie z nami umowy.

Wybór pozostaje wolny - możesz zaakceptować lub odrzucić wedle uznania.

2.5. Warunki te stają się wiążące dla Ciebie i nas, kiedy mamy wysłany towarów na adres

podany przez Użytkownika. W tym momencie obowiązująca jest umowa między nami.

Samo zlecenie zamówienia komuś z naszego Zespołu Pomocy lub za pośrednictwem naszej strony

internetowej, nie stanowi jeszcze przyjęcia warunków.

2.6. Będziemy przypisać numer porządkowy do zamówienia i informować o nim (

"Potwierdzenie Zamówienia"). Proszę podać numer zamówienia w całej późniejszej

korespondencji z nami odnoszące się dzięki temu do tego konkretnego zamówienia.

2.7. Mamy prawo do uaktualnienia i zmiany niniejszych Warunków, od czasu do czasu.

Zastrzeżeniem do zasad i warunków obowiązujących w czasie, że kiedy zawiązuje się między nami umowa

pozostaną zgodne z pkt 2.5; o ile jakakolwiek zmiana tych zasad lub niniejszych Warunków

jest wymagane przez prawo lub rząd lub organ regulacyjny (w tym przypadku

zastosujemy się do warunków związanych z zamówieniem, które zostały wcześniej umieszczone, o ile nie zostały jeszcze spełnione).

2.8. Zamówienia bedące następstwem programów telewizyjnych Spółki

(czy to przez telefon, Internet lub inną metodą) podlegają

procedurze i polityce gier telewizyjnych spółki.

2.9. Korzystanie z naszej witryny internetowej podlega Polityce prywatności Spółki i wyraża

zgodę na przetwarzanie opisane w polityce i gwarantuje, że wszystkie dane dostarczone

przez Ciebie są dokładne.

2.10. Umowa zawarta między nami jest regulowane przez prawo kraju, w którym został

zakupiony towar.

3. Reklama i inne materiały

3.1. Teksty, obrazy, logo, grafiki, fotografie, opisy, rysunki, dane i inne materiały używane

lub utworzone przez Spółkę, jak również dobór, ich montaż i zarządzanie nimi, są tu określane

zbiorczo jako "Treść". Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania, poprawienia, usunięcia,

aktualizacji lub zmiany jakiejkolwiek zawartości, opisu i ceny produktów w dowolnym

czasie bez powiadomienia.

3.2. O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, zawartość jest wyłączną własnością Spółki i jest

chroniona na mocy praw autorskich, znaków towarowych, znaków usługowych i innych praw

majątkowych, które są w posiadaniu Spółki lub osób trzecich, które mają licencje

ich zastosowanie wydane przez Spółkę. O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, korzystanie z treści jest

ograniczone do osobistego, niekomercyjnego użytku w związku z zakupem i zamówieniem

towarów od Spółki i w żadnym innym celu.

3.3. Jakiekolwiek użycie inne niż wyraźnie dozwolone w niniejszych Warunkach lub na piśmie przez

Spółkę jest surowo zabronione. Bezprawne wykorzystanie z treści może stanowić naruszenie

praw autorskich, praw handlowych, prawa prywatności i jawności oraz regulacji łączności oraz ustaw.

3.4. Żadna z informacji zawartych w niniejszym dokumencie nie należy interpretować jako

przyznanie, przez domniemanie lub w inny sposób, jakiejkolwiek licencji lub prawa do

korzystania ze znaku towarowego czy usługowego Spółki bez pisemnej zgody Spółki lub

jakiejkolwiek osoby trzeciej, która może być właścicielem znaków towarowych lub znaków

usługowych wyświetlanego lub wykorzystanego przez Spółkę. Będziemy egzekwować nasze

prawa własności intelektualnej w pełnym zakresie prawa.

3.5. Treść może zawierać błędy, nieścisłości, pominięcia i błędy typograficzne i mogą być

nieaktualne. Użytkownik potwierdza, że oferujemy zawartość wyłącznie w celach

informacyjnych i że jakieś błędy, niedokładności lub pominięcia w treści nie są wiążące dla

Spółki, chyba że wskazano, że tak ma być.

4. OŚWIADCZENIE I ograniczenia odpowiedzialności do treści

4.1. Spółka nie udziela żadnych gwarancji ani w ogóle w stosunku do treści (czy to na naszej

stronie internetowej, w naszych reklamach i publikacjach lub w inny sposób) lub jej dokładności,

kompletnoścu i aktualnienia tych treści. Bez negatywnego wpływu dla powyższego, wszystkie treści

dostarczane przez Spółkę są w stanie "jak jest", bez jakiejkolwiek gwarancji, doprecyzowań lub

i innych tak rozumianych, lecz nie ogranicza się do domniemanych gwarancji przydatności

handlowej lub przydatności do określonego celu, tytułu,

bezpieczeństw i wiarygodności.

"Jak jest" stantej treści wyraźnie stawia warunek jakiejkolwiek transakcji

ze Spółką.

4.2. W żadnym wypadku Spółka, jej dostawcy lub ich dyrektorzy, urzędnicy, pracownicy

lub agenci nie ponosi odpowiedzialności wobec Państwa ani jakiejkolwiek strony trzeciej za

jakiekolwiek szkody pośrednie, przypadkowe, specjalne lub karne, czy to w umowie czy

z powodu zaniedbania, powstałe w jakikolwiek sposób z dostępu lub korzystania lub

niemożności uzyskania dostępu lub korzystania z treści, utraconych zysków lub w inny sposób,

nawet jeśli spółka jest wyraźnie poinformowano o możliwości wystąpienia takich szkód.

5. Towary

5.1. Gwarantujemy, że w dniu dostawy towarów są:

5.1.1. zgodne we wszystkich istotnych aspektach z ich opisem (z zastrzeżeniem wszelkich

kwalifikacji zgodnie z postanowieniami pkt 2.2);

5.1.2. zadowalającej jakości;

5.1.3. zdatne użytkowania, omawiane Towary są;

5.1.4. są wolne od wad materiałowych projektowych, materiałowych i produkcyjnych; i

5.1.5. wystawione zgodnie z obowiązującymi wymogami ustawowymi i regulacyjnymi

dotyczącymi sprzedaży towarów w kraju, w którym produkt został zakupiony (y).

5.2. Niniejsza gwarancja jest poza swoje prawa w odniesieniu do towarów, które są

uszkodzone lub które w inny sposób nie są zgodne z tymi warunkami. Porady o swoje prawa

są dostępna z Biurze Konsumenta lub ogólnie

dotyczących norm handlowych

5.3. Niniejsza gwarancja nie ma zastosowania do jakiejkolwiek wady Towarów wynikających z

rzetelnego użycia, umyślnego uszkodzenia, wypadku, zaniedbania przez Użytkownika lub

osoby trzeciej, w przypadku korzystania z towarów w taki sposób, że nie jest zalecane,

niestosowania się do zaleceń naszych instrukcji lub jakichkolwiek przeróbek lub napraw

przeprowadzić bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.

5.4. Będziemy podejmować stosowne kroki, aby zapakować Towar prawidłowo i aby

zapewnić, że otrzymasz swoje zamówienie w dobrym stanie.

5.5. Warunki te mają zastosowanie do wszystkich naprawionych lub zamiennych Towar

dostarczamy do was w mało prawdopodobnym przypadku, że oryginalne towary są wadliwe

lub w inny sposób nie są zgodne z tymi warunkami.

6. dostarczenie towaru

6.1. Proszę zobaczyć nasz Tabelę dostawy dla dostawy, opłat i opcji.

6.2. Okresy dostawy mogą się różnić w zależności od adresu. Nie gwarantujemy każdej

chwili dostawy. Czas dostawy nie jest z istoty umowy. Nie będziemy ponosić

odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia, straty, koszty, szkody, koszty lub podobnego

twierdził, że zostały poniesione przez Użytkownika lub osoby trzecie powstałe bezpośrednio

lub pośrednio lub związanych w jakikolwiek sposób z niespełnienia szacunkowy lub żądany

termin dostawy ,

6.3. będziemy pobierać opłaty za jedną opłatę za dostawę zamówienia, niezależnie od ilości

zamówionych towarów. Temat, jak określono poniżej, jeśli dodać do zamówienia w tym samym

okresie dodatkowe zamówienia, nadal będzie pobierana tylko jedna opłata dla wspólnej dostawy. Dostawy do wielu

adresów będzie wymagało wiele zamówień i wiele kosztów wysyłki. Jeśli złożysz

zamówienie "tego samego dnia wysyłki", i będzie to możliwe, może nie ponosić

kosztów za przesyłki osobne.

7. wadliwe towary i zwroty

7.1.Jeżeli Towary ulegną uszkodzeniu podczas dostawym w ciągu 30 dni od daty otrzymania, możliwy jest

jego zwrot, lub w miarę dostępności produktu- wymiana.

7.3. Aby zwrócić wadliwy towar należy wypełnić formularz zwrotu, który

można pobrać z naszej strony internetowej lub prosimy o kontakt z Działem Obsługi

Klienta w celu uzyskania instrukcji (dane kontaktowe dostępne są na doskumencie

dostawy). Adres oraz instrukcja zwrotu towarów zawarta jest w „Formularzu zwrotu lub wymiany”

7.4. Nie jesteśmy odpowiedzialni za zwracane towary, które zostały utracone w

tranzycie, więc ważne jest, aby używać ubezpieczonej metody dostawy.

7.5. Zasady te będą miały zastosowanie do wszystkich naprawionych lub zamiennych Towarów, które

Tobie dostarczamy.

8. TYTUŁ I RYZYKO

8.1. Firma nie ponosi odpowiedzialności za towar od momentu dostarczenia

do adresu dostawy podanego w trakcie składania zamówienia.

8.2. Własność Towarów przechodzi tylko na Ciebie po otrzymaniu płatności w pełnej

wysokości całej należnej kwoty za Towary, w tym koszty wysyłki.

9. CENA I PŁATNOŚCI

9.1. Ceny Towarów są zaakceptowane przez firmę i jej spółki.

9.2. Dla zamówień zrealizowanych w ramach UE, te ceny zawierają VAT. Dla

zamówień dostarczanych poza UE lub do Australii, kupujący może być zobowiązany do zapłaty

należności przewozowych i / lub podatków, gdy zamówienie osiągnie dotrze do danego kraju. Za te i inne

dodatkowe opłaty za odprawę celną jest odpowiedzialny kupujący.

9.3. Ceny te nie obejmują kosztów dostawy, które zostaną dodane do łącznej kwoty

należności.

9.4. Wprowadzane zlecenia kart kredytowej lub debetowej wydanych poza UE czy

Australią mogą podlegać przekroczeniu granicy opłaty transakcyjnej, a wszystkie zamówienia

karty kredytowej lub debetowej mogą być obciążone dodatkową opłatą, jeżeli posłużą do płatności w walucie innej niż

ta, na którą karta została wydana. Opłaty te i inne podobne te z alternatywnych metod

płatności, są poza naszą kontrolą i będą poniesione bezpośrednio przez Użytkownika u

wystawcy karty.

10. 30 GWARANCJA DNI "BEZ ZASTRZEŻEŃ"

10.1. Reklamacja lub zwrot produktu jest możliwa do 30 dni bez konieczności podawania

powodu. Okres 30 dni rozpoczyna się w momencie otrzymania przesyłki. Jeśli z jakiegokolwiek

powodu nie jesteś zadowolony z biżuterii, wystarczy wypełnić formularz dostępny na naszej

stronie internetowej i wysłać przedmiot z powrotem do nas, w następstwie czego po otrzymaniu odeślemy

Tobie kwotę taką, w jakiej cenie był dany produkt.

10.2. Aby skorzystać z tej gwarancji, należy upewnić się, że towary są zwracane jak nowe,

oznacza to, że:

10.2.1. nie wolno usunąć znacznika identyfikacyjnego, który jest dołączony do towaru;

10.2.2. z kolczykami (i każdej innej biżuterii do piercingu) nie wolno zaniedbać zasad higieny;

10.2.3. Nie wolno zmienić towarów, np.:

nie możemy przyjmować zwrotów

pierścienków, których rozmiar się zmienił (np..na skutek dodatkowej obróbki);

10.2.4. musisz zwrócić towar w całości w oryginalnym opakowaniu oraz z oryginalną kartą potwierdzającą

autentyczności (jeśli jest na wyposażeniu);

10.2.5 należy upewnić się, że opakowanie zewnętrzne jest wystarczające dla ochrony

towarów podczas przesyłki.

10.3. Nie musisz się z nami skontaktować przed odesłaniem towaru wystarczy

postępować

zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na stronie, na któej zamawiałeś. Upewniaj się jedynie, że

używasz ubezpieczonej metody dostawy.

10.4. Pod warunkiem, że towary są odbierane przez nas jako nowe, zrealizujemy zwrot w

terminie maksymalnie 30 dni od otrzymania zwracanego towaru do naszego magazynu.

10.5. Nie zwracamy kosztów pierwotnych koszty wysyłki lub koszty wysyłki w obie strony.

11. Prawo do odstąpienia

11.1. Dla zamówień zrealizowanych w ramach UE, na podstawie umów konsumenckich

(informacja, anulowanie i dodatkowych opłat) Rozporządzenia 2013, masz prawo do

odstąpienia od umowy z nami, informując nas na piśmie, że chcesz to zrobić w dowolnym

momencie w trakcie okresu, który rozpoczyna się w dniu umowa wchodzi w

istnieniu, a kończy po upływie czternastu dni roboczych począwszy od dnia następującego

po otrzymaniu dostawy towaru. Dokumentem potwierdzający odstąpienia od umowy

uważany jest „Formularz zwrotu lub wymiany” zawarty na stronie internetowej www.klejnottv.pl

11.2. W tym przypadku, otrzymasz pełny zwrot ceny zapłaconej za towar w ciągu 30 dni.

11.3. Musisz zwrócić nam towar w ciągu 30 dni, bez śladów użytkowania ze

wszystkimi oryginalnymi opakowaniami i na własny koszt. Przesyłka musi być nadana listem

poleconym. Koszt według wielkości, wagi paczki.

12. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

12.1. Z zastrzeżeniem pkt 12.2 oraz pkt 12.3, jeżeli jeden z nas nie przestrzega niniejszych

Warunków, żaden z nas nie będzie odpowiedzialny za wszelkie straty, jakie poniesie ten drugi,

z wyjątkiem tych strat, które są możliwe do przewidzenia i są konsekwencją

nieprzestrzegania niniejszych Warunków w chwili, gdy została zawiązanami między nami a Tobą umowa.

12.2. Z zastrzeżeniem pkt 12.3, żadne z nas nie ponosi odpowiedzialność za szkody, które

wynikają z nieprzestrzegania niniejszych Warunków, które mieszczą się w

następujących powodach:

12.2.1. utrata dochodów lub przychodów;

12.2.2. strata lub zysk;

12.2.3. straty w działalności;

12.2.4. utrata przewidywanych oszczędności;

12.2.5. utrata danych;

12.2.6. jakakolwiek strata czasu; lub

12.2.7. wynikowe straty.

Jednak ta klauzula 12.2 nie stanowi przeszkody dla roszczeń o przewidywalnej utracie lub

uszkodzeniu, nieruchomości fizycznej.

12.3. Żadne z postanowień niniejszej umowy nie wyłącza lub ogranicza w żaden sposób

odpowiedzialność za:

12.3.1. śmierć lub uszkodzenie ciała spowodowane naszym zaniedbaniem;

12.3.2. oszustwa lub świadome wprowadzenie w błąd;

12.3.3. Każde naruszenie obowiązków wynikających ze sekcji 12 sprzedaży towarów Act

1979 lub sekcji 2 Dostawa towarów i usług Act 1982; lub

12.3.4. wadliwych produktów na mocy ustawy o ochronie konsumentów 1987; lub

12.3.5. wszelkie inne kwestie, dla których byłoby to nielegalne lub niezgodne z prawem dla

nas, aby wykluczyć lub próba wyłączenia naszej odpowiedzialności.

13. Zdarzenia poza naszą kontrolą

13.1. Nie będziemy ponosić odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie w

wykonaniu, któregokolwiek z naszych zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków,

które jest spowodowane przez zdarzenia poza naszą kontrolą (siła wyższa Event).

13.2. Wydarzenie sił wyższych obejmuje wszelkie działania, zdarzenia, niewystąpienia,

zaniechanie lub wypadek poza naszą kontrolą i obejmuje w szczególności (bez ograniczeń),

co następuje:

13.2.1. strajki lub innych akcji protestacyjnych;

13.2.2. rozruchy, zamieszki, inwazje, ataki terrorystyczne lub groźby ataku

terrorystycznego, wojny (wypowiedziane lub nie) lub groźby lub przygotowania do wojny;

13.2.3. pożar, wybuch, burza, powódź, trzęsienie ziemi, obsunięcie, epidemii lub innych

klęsk żywiołowych;

13.2.4. niemożność wykorzystania kolei, żeglugi, samolotów, samochodów i innych środków

transportu publicznego lub prywatnego;

13.2.5. niemożność korzystania z publicznych lub prywatnych sieci telekomunikacyjnych;

13.2.6. akty, dekrety, ustawodawstwo, przepisy lub ograniczenia jakiegokolwiek rządu; lub

13.2.7. pandemii lub epidemii.

13.3. Nasze obowiązki wynikające z niniejszych Warunków są zawieszone na okres, który

kontynuuje Siła Wyższa, a my będziemy mieć wudłużony czas na wykonywanie tych

obowiązków uzależniony od trwania tego okresu Siły Wyższej. Podejmiemy odpowiednie kroki w celu

znaleznienia rozwiązania, dzięki któremu nasze

obowiązki wynikające z niniejszego Regulaminu mogą być wykonywane pomimo Siły

Wyższej.

14. INFORMACJE

14.1. Wszelkie zawiadomienia wysyłane przez ciebie do nas należy przesyłać na piśmie

przez

pocztą do Spółki na adres Połączenie TV Pty Ltd ABN 78606199768. 51

GOTTENHAM ST Glebę NSW 2037, Australia. Możemy wezwać was albo na email

lub

adres pocztowy przekazywanych nam w zamówieniu. Zawiadomienie będzie uznane za przyjęte, po tym

jak będzie prawidłowo doręczone. Na trzy dni po otrzymaniu pisma będziesz

poinformowany i dostaniesz odpowiedzi w zależnosci od preferowanego kanału odpowiedzi.

W ciągu 24 godzin od otrzymania email

zostanie wysłana odpowiedź na podany przez Ciebie adres

email.

Aby potwierdzić, że pismo dotarło będzie wystarczającym

wykazanie, w przypadku listu, że list został właściwie uregulowane, ostemplowany i

umieszczony na stanowisku, a przypadku wiadomości email,

że Email

została wysłany

na podany adres email

adresata.

15. ODSZKODOWANIE

15.1. Zgadzasz się bronić, zabezpieczać i chronić swój produkt, wraz ze swoją firmą, jej podmiotami, grupami

pracowników, członków zarządu, dyrektorów i agentów od roszczeń, strat, szkód,

zobowiązań, kosztów, lub na żądanie, w tym uzasadnione honoraria profesjonalnych

doradców, wynikające z lub odnoszące do naruszenia niniejszych Warunków; pod

warunkiem jednak, tego odszkodowania nie stosuje się do żadnych roszczeń, strat, szkód,

zobowiązań, kosztów i wymagań wynikających z zaniedbań Spółki lub umyślnego działania.

To odszkodowanie będzie nadal trwać pomimo wcześniejszej realizacji zamówienia lub jego

inne zakończenie.

16. OGÓLNA

16.1. Jeśli sąd lub właściwy organ stwierdzi, że którekolwiek z postanowień niniejszych

Warunków jest nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne w jakimkolwiek stopniu,

okrslony warunek zostanie oddzielony od pozostałych warunków, które

nadal będą ważne w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.

16.2. Jeśli nam się nie uda, w każdej chwili możemy przy podważonych warunkachdomagać się

aby wykonanie wszystkich swoich zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków, lub jeśli

nie wykonywać żadnego z naszych praw lub środków wynikających z niniejszych Warunków,

które nie będzie oznaczać, że mamy odstąpić takich praw lub środków prawnych i nie będzie

oznaczać, że nie masz do wykonania tych zobowiązań. Jeśli robimy odstąpić niewykonania

zobowiązania przez ciebie, to nie oznacza, że będziemy automatycznie zrzeka się wszelkich

późniejszych domyślnie przez Ciebie. Żadne zrzeczenie się przez nas któregokolwiek z tych

warunków muszą być skuteczne, chyba że wyraźnie powiedzieć, że jest to zwolnienie, a my

wam to na piśmie.

16.3. Nic w niniejszych Warunkach zmniejszy swoje ustawowe uprawnienia dotyczące

wadliwych lub błędnie opisywanych towarów. W celu uzyskania dalszych informacji na temat

swoich praw ustawowych skontaktować się z lokalnymi organami Trading Standards

Department, Citizen Advice Bureau lub odpowiednik lokalnego.

Procedury i zasady gry TV

O grach telewizyjnych

Na naszych kanałach telewizyjnych, stronach internetowych oraz za pośrednictwem naszych

aplikacji do pobrania, prowadzimy szereg prezentacji produktów prowadzonych przez żywych

kanałów wideo (każdy jest "gra TV"). gry telewizyjne mogą różnić się w formie, ale na ogół

oferują ceny, które mogą spaść w czasie i ilości elementów, które są dostępne.

ilość artykułu

Od gry, liczba Wyróżnione pozycje, które są dostępne do kupienia w końcowej cenie będą

się różnić. W pewnym momencie w grze, możemy wnieść na ekranie wskazanie liczby

możliwości mamy pozostających w danej grze (dalej "ilość gry pozostałe". Wskazuje to na

to, jak wiele innych tego elementu zamierzamy sprzedawać w ta gra. to niekoniecznie jest

reprezentatywny dla całkowitej liczby pozycji może mamy w magazynie w naszym skarbcu

(dalej "ilość sklepienie") w danym czasie (czyli możemy mieć więcej pozycji dostępna niż

liczba podana jako "Lewica w tej aukcji") nie ma obowiązku nam sprzedać całą ilość gier

pozostały;. podobnie możemy sprzedać więcej niż tej ilości, gdzie istnieje większe

zapotrzebowanie niż się spodziewaliśmy i nie jest wystarczająca un przyznane czas w

naszym skarbcu.

Cena wywoławcza (spada z ceną)

Należy pamiętać, że cena wywoławcza w każdej grze TV jest tylko cena, jaką wybraliśmy,

aby rozpocząć grę telewizyjną i nie muszą odzwierciedlać wartość rynkową, sugerowana

cena detaliczna lub innej powszechnie używany lub zaakceptowanego cenę sprzedaży

przedmiotu (ów ). Ceny podane są zgodnie z naszymi warunkami sprzedaży.

malejąca ceny

Gdy dana gra TV zaczyna, cena za Ciekawa pozycja może zacząć spadać i może być

okresowo zmniejsza się, aż my, według naszego uznania, może zadecydować, aby przejść

do następnej pozycji. Możemy przejść do następnego elementu przed wszystkim, czy w

ogóle, ilość gra została przydzielona do klientów. Kiedy przejść do następnego elementu,

poprzednia gra może pozostać otwarta, dopóki nie zostanie zakończone (patrz poniżej), a

klienci mogą nadal kupować pozycję w końcowej cenie, jeśli wystarczająca ilość jest wciąż

dostępna do przydzielenia.

Umieszczenie oferty

Jeśli widzisz elementu, który chcesz licytować, można złożyć ofertę, gdy osiągnie cenę, jaką

są skłonni zapłacić. Umieszczając swoją ofertę zgadzasz się, że jesteś w stanie i mam

zamiar kupić przedmiot (ów), licytować na ostateczną cenę (które mogą lub nie mogą być

niższe niż wysokość stawki) powinny

stawka zostać zaakceptowana przez nas.

Przydział przedmiotów

Po swojej oferty, pozycja zostanie przydzielone do ciebie albo gdy masz wyrejestrowany

zamówienie, lub po pomyślnym złożeniu zamówienia z naszą pomocą Zespołu do elementu.

Gdy pozycja została przydzielona do Ciebie, zastrzegły sobie pozycję do zakupu i będzie

zgodzili się kupić przedmiot zgodnie

z naszą polityką anulowania i powrotu. Jeśli nie

zdecydujesz się, by sprawdzić pozycję natychmiast, to może stracić do innych oferentów,

jeśli mamy większe zapotrzebowanie na pozycji niż ilość skarbca. Choć mamy

wystarczającą ilość, przedmiot pozostanie w koszu na ostateczną cenę.

Zmniejszenie ilości gier

Choć gra TV jest wyświetlany, nasz producent dołożą wszelkich starań, aby upewnić się, że

pozostała ilość gra odzwierciedla ile istnieje więcej możliwości dla widzów do oferty jednego

z pozostałej ilości. W ten sposób będą korzystać wszystkie informacje, które mają do

oddania w tym bieżących i historycznej aktywności na naszej stronie internetowej i

telefonicznej linii. Z różnych powodów, ilość pozostałego gry nie zawsze precyzyjne

przedstawienie dokładnej ilości gier pozostałej i powinny być traktowane jako wskazówka.

Na przykład dzwoniący mogą się rozłączyć przed rozmową do naszego zespołu pomocy lub

mogą nabywać wieloskładnikowe ilości. Nasi producenci są szkoleni, aby wykorzystać swoje

doświadczenie, aby ilość na ekranie tak dokładne, jak to możliwe, ale uczestnicząc w grach

telewizyjnych przyjąć, że mogą i będą wykonywać swoją dyskrecję i wyrok, aby to zrobić.

Zakończenie gier telewizyjnych

gier telewizyjnych zwykle kończy się wcześniej w jedną godzinę po grafika są usunięte z

ekranu na końcu głównej przedstawienia pozycji, lub gdy zostały przydzielone ilości

przechowalni do klientów. Możemy, według naszego uznania, wyświetlanie elementu na

ekranie ponownie po prezentacji głównej, jeśli nie jest jeszcze pewne ilości gier dostępnych;

to nie przedłużać aukcji i będzie nadal wypowiedzenia zgodnie z postanowieniami

niniejszego ustępu. Gry, które nie zostały jeszcze zakończone mogą być również

wyświetlane na naszej stronie internetowej. Gdzie prowadzimy wizytówką gier telewizyjnych,

które rozpoczynają się równocześnie, będą one również zakończyć jednocześnie pod koniec

gablocie. Rozpoczęcie prezentacja będzie również rozwiązać inne gry telewizyjne, które

zostały jeszcze uruchomione w tym czasie.

Cena ostateczna

Ostateczna cena jest ostatnim (i tańsze) cena, jaką możemy wyświetlić przed wyjęciem

grafiki na ekranie w głównej prezentacji gry telewizyjnej. Niezależnie od ceny w momencie

swojej oferty, trzeba będzie zapłacić taką samą ostateczną niską cenę oferowaną

wszystkich pozostałych zwycięskich oferentów, jeśli pomyślnie ma element przypisane do

ciebie.

późne oferty

W przypadku odebrania połączenia telefonicznego po meczu TV ustało, oferent nie będzie

uprawniony do zakupu przedmiotu na ostateczną cenę. Jednakże, jeżeli jakiekolwiek

przydzielone elementy są anulowane przez klientów, zastrzegamy sobie prawo do (ale nie

zobowiązuje się do) oferentów kontaktu, którzy odwrócili się po zakończeniu gry, aby

zaoferować im produkt w końcowej ceny sprzedaży.

Dobra wiara uczestnictwo w grach

Sukces gier telewizyjnych zależy od dobrej woli uczestników. Staramy się zachować

odpowiednią równowagę między pozwalając odwołania i powroty i utrzymanie integralności

gier telewizyjnych. Podczas gdy mamy do czynienia z "bez zadawania pytań" 30dniową

politykę powrotną wszyscy uczestnicy gier telewizyjnych muszą składać swoje oferty w

dobrej wierze z zamiarem zakupu przedmiotu po cenie ofertowej albo

po niższej cenie,

jeżeli cena nadal spadać zanim gra się kończy.

Polityka prywatności

Ta strona jest obsługiwana i zarządzana przez Ceste. Niniejsza Polityka prywatności

wyjaśnia, w jaki sposób wykorzystujemy i chronimy dane osobowe. Wyrażają zgodę na

niniejszą Politykę prywatności osoby korzystające z naszej witryny. Jeśli masz jakieś pytania

dotyczące polityki prywatności na stronie, prosimy o kontakt.

Zakres

Niniejsza Polityka prywatności opisuje, jak traktujemy dane osobowe podczas świadczonych usług,

dostępnych za pośrednictwem tej strony (zwanej dalej "Stroną"). Korzystając z tej strony lub

rejestracji jako klient, należy zaakceptować warunki niniejszej polityki prywatności, w ten

sposób można jednoznacznie wyrażać zgodę na gromadzenie, przechowywanie,

wykorzystywanie i ujawnianie danych osobowych w sposób opisany w niniejszej Polityce

Prywatności.

Dane

Można przeglądać witryny bez informowania nas, kim jesteś lub ujawniania jakichkolwiek

danych osobowych o sobie. Gdy dajesz nam swoje dane osobowe, nie jesteś dla nas

anonimowy. Jeśli zdecydujesz się podać nam swoje dane osobowe, wyrażają Państwo

zgodę na transfer i przechowywanie tych informacji na naszych serwerach znajdujących się

na Węgrzech. Gdzie przechowywane są dane wrażliwe, to odbywa się w formie

zaszyfrowanej, czytanej tylko przez programy, które same są chronione hasłem i punktem

dostępu.

Możemy gromadzić i przechowywać następujące dane osobowe:

Adres email,

fizyczne dane kontaktowe;

Informacje dotyczące czy płatności odbyły się kartą kredytową czy debetową;

Transakcyjne informacje w oparciu o działania na strony jak

licytowanie, kupno i treści, które

odnoszą się do konta;

Dostawa, rozliczenia i inne informacje dostarczane do momentu zakupu lub dostarczenia przedmiotu;

Rozmowy w portalu, czaty, rozstrzyganie sporów, korespondencja za pośrednictwem

Serwisu, a korespondencja wysłana do nas;

logowania na komputerze, dane statystyczne dotyczące odsłon, ruch do i z miejsca, oraz

dane reklam; i

inne informacje, w tym adres IP, przeglądarki, systemu operacyjnego, nazwa domeny,

godzinę i inne standardowe informacje dziennika internetowej.

informacje Członkostwo

Możesz zarejestrować się jako członek bez żadnych kosztów lub zobowiązań wobec niego.

Rejestracji jako członek wymaga podania adresu email

i hasła ( "Informacje Członkostwa").

Kiedy stajesz się członkiem, przydzielimy wam numer klienta i zapisujemy dane członkostwa. Na

formularzu członkostwa, można zrezygnować z otrzymywania jakichkolwiek biuletyny,

które możemy wysłać. Jeśli nie zrezygnujesz po przystąpieniu, wyślemy do ciebie biuletyny,

ponieważ są one tworzone regularnie. Na każdym biuletynie, zostanie podany sposób rezygnacji z

otrzymywania w przyszłości biuletynów. Informacje te są udostępniane

naszemu działowi marketingu i operacyjnemu. Zauważ, że wszystkie działania w Serwisie będą

identyfikowane na podstawie Twojego numeru klienta.

Informacje kontaktowe

Po zawarciu transakcji sprzedaży, możemy wymagać, oprócz informacji o członkostwie,

pewnych informacji kontaktowych,

nazwisko, adres i numer telefonu.

Informacje o dostawie

W przypadku gdy towary mają być dostarczone, musimy mieć dane dostawy, więc będziemy

wymagać, aby podać nazwę odbiorcy, adres i numer telefonu. Informacja ta może być

również udostępniona każdej firmie kurierskiej, które muszą wykorzystać dane do dostarczania

towarów.

Dane karty kredytowej / debetowej

Przy płatności za towary lub usługi za pomocą karty kredytowej, możemy wymagać, aby

wprowadzić numer karty kredytowej, datę jej ważności, rodzaj karty (MasterCard, Visa, etc.),

nazwisko posiadacza karty oraz kod zabezpieczający. Te informacje są wprowadzane

bezpośrednio na stronie prowadzonej przez naszego dostawcę przetwarzania płatności

kartą kredytową, PCI DSS Level 1 certyfikowanego obiektu, który przechowuje te dane w

formie zaszyfrowanej i dostarczyć nam 'token', które możemy przechowywać i używać w

odniesieniu do kart dla celów transakcyjnych. Zapewniają one również nas o poprawności pierwszych

sześciu i czterech ostatnie cyfr numeru karty, nazwisku posiadacza karty oraz dacie jej ważności,

które przechowujemy w celu ułatwienia identyfikacji karty, której chcesz używać w

przyszłości. Nie przechowujemy pełnego numeru karty kredytowej w dowolnym momencie.

Ze względu na korzystania z systemu 'token', informacje o karcie nie muszą być

udostępniane do naszego personelu operacyjnego i nie jest to możliwe

aby nasi pracownicy uzyskali pełne informacje o karcie kredytowej.

Szczegóły zamówienia

Kiedy złożysz zamówienie, będziemy prowadzić rejestr typu (ów)

elementu (ów)

towaru zakupionego, jego ilości, ceny i informacji o cenie dostawy. Dla celów analizy, możemy

również przechowywać datę kiedy zostały umieszczone oraz datę kiedy zostały dostarczone. Ta

informacja może być udostępniona w skrócie, niespecyficzne forma jednego z naszych

partnerów biznesowych w drodze analizy lub wypłaty tantiem i / lub licencji na dostawy tych

towarów. Po zakończeniu składania zamówienia, możemy poprosić o podanie pewnych

prostych elementów informacji marketingowych, aby pomóc nam rozwijać naszą działalność.

Można zdecydować się także na niewprowadzanie pewych informacji.

Cel zbierania danych o karcie

Nasze główne cele w zakresie gromadzenia danych osobowych jest umożliwienie płatności

kartą kredytową lub debetową przy jednoczesnym zapewnieniu Ci bezpiecznego,

sprawnego i efektywnego doświadczenie. Użytkownik wyraża zgodę na

wykorzystanie swoich danych osobowych do celów:

Świadczenia usług i wsparcia klienta;

Rozstrzygania sporów, zbierania uzasadnionych opłat i rozwiązywanie problemów;

Zapobieganiu potencjalnie zabronionych lub nielegalnych działań i egzekwowaniu naszych Zasad

i warunków sprzedaży oraz opisanej polityki;

Zdecydowaliśmy się na to:

żeby dostosować i poprawić jakość naszych usług i treści witryny i jej układu;

aby wesprzeć marketing przy aktualizacjach usług oraz ofertach promocyjnych w

w oparciu o preferencje komunikacyjne;

żeby porównać informacje dotyczące zgodności oraz weryfikowanie ich u osób trzecich

Ujawnienie informacji.

Możemy ujawnić dane osobowe w odpowiedzi na wymagania prawne, egzekwowania

naszych zasad, odpowiedzi na zarzuty, że oferta lub inne treści naruszające prawa innych

osób lub ochrony niczyich praw, własności lub bezpieczeństwa.

Możemy również udostępnić swoje dane osobowe:

Członków naszej firmy, którzy mogą pomóc wykrywać i zapobiegać potencjalnie

nielegalne działania oraz zapewnić wspólne usługi (nasze filie korporacyjnych będą

sprzedawać wyłącznie użytkownikom, którzy żądają tych usług);

Dostawców usług objętych umową, którzy z nami współpracują, a ktzy roumieją nadużycia

finansowe, dochodzenia kolekcji Bill, realizacje zamówień, wysyłki, programy partnerskie,

nagród i wspólną marką kart kredytowych;

Inne osoby trzecie, które możemy wprost poprosić o przesłanie informacji lub co do których nie zostałeś

wyraźnie powiadomiony lub potrzebujesz zgody w przypadku korzystania z konkretnej usługi;

ścigania lub innych urzędników rządowych, w odpowiedzi na wniosek zweryfikowany w

odniesieniu do dochodzenia karnego lub domniemanej nielegalnej działalności w przypadku,

w którym będziemy ujawniać nazwisko, miasto, numer telefonu, adres email,

historię

identyfikator użytkownika skarg na oszustwa i historię licytacji; i

Gdybyśmy prawnie wydzielili częś lub całości naszej działalności, informacje mogą być

przekazywane o wydzielonej działalności gospodarczej.

Ciastka cookies

Strona internetowa korzysta z plików cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe,

które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Spółki i przeznaczone

są do korzystania ze stron internetowych spółki.

Pliki tego rodzaju zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą,

czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na

urządzeniu końcowym pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Spółka lub podmioty z nim współpracujące.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

 tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych

co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych

materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć

na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika

i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących ze Spółką

reklamodawców oraz partnerów, a także operatorów płatności

W ramach strony stosowane są „sesyjne" (session cookies)

Cookies „sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są

w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej

lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej)

Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google

do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta ze strony.

Instrukcja rezygnacji

Aby wypisać się z listy mailingowej wystarczy kliknąć na łącze rezygnacji z subskrypcji w

dolnej części każdego z naszych emaili

marketingowych i będzie to jednoznaczne ze zrezygnowaniem z wszelkiej

korespondencji email.

Osoby trzecie

O ile nie zostało to wyraźnie zawarte w niniejszej polityce prywatności, dokument ten odnosi

się jedynie do wykorzystania i ujawniania informacji, które zbieramy od ciebie. Nie będziemy

sprzedawać dane osobowe lub udostępniać żadnych danych osobowych osobom trzecim,

które nie są związane z nami. Dane, które zostały agregowane z informacji tak,

że jest ona

wyrażana w szerokim, nieosobowych sposób mogą

być przekazywane osobom trzecim, od

czasu do czasu, aby lepiej służyć naszym klientom.

Z linkami do innych stron internetowych

Nasza strona może zawierać linki do innych stron internetowych. Należy pamiętać, że po

kliknięciu na jeden z tych linków, jesteś klikając na innej stronie internetowej. Radzimy

przeczytać Politykę Prywatności tych powiązanych stron internetowych, jak również może

różnić się od naszego. Po opuszczeniu naszej strony internetowej i wpisaniu innej witryny, nie

możemy być odpowiedzialni za ochronę prywatności lub jakichkolwiek informacji

przesyłanych lub operowania nimi.

Dokładność naszej storny internetowej

Dokładamy wszelkich starań w celu zapewnienia dokładności naszej strony, zarówno w

swojej pracy i jej zawartości. Jeśli stwierdzicie jakikolwiek błąd lub braki, napisz szczegóły

do: info@emporia.net~~dobj

Zmiany w naszej Polityce Prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmian w naszej Polityce Prywatności od czasu do czasu, w

miarę rozwoju firmy. Jeżeli ktoryś z warunków naszej polityki zostanie zmieniony, zostanie

stosowna informacja zamieszczona na naszej stronie. Takie zmiany w naszej Polityce prywatności będą

automatycznie stawały się obowiązującymi z chwilą opublikowania zmian na naszej stronie

internetowej.

Kontakt z nami

Wyrażasz zgodę na niniejszą Polityki prywatności korzystając z naszej witryny. Użytkownik

wyraża zgodę na zbieranie i wykorzystanie informacji jak przedstawiono powyżej.